Logo Dutch Shiatsu College

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dutch Shiatsu College

Rossinilaan 130, Den Haag 2551 MJ

Tel. 0850653118
Mail. info@dutchshiatsucollege.nl
KVK 66142369
BTW nummer NL856412197B01

Dutch Shiatsu College is onderdeel van Special Trading Company BV.

De algemene voorwaarden zijn als PDF beschikbaar om te downloaden.

Artikel 1. Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Dutch Shiatsu College: Special Trading Company B.V.;
  2. Deelnemer: natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt;
  3. Partijen: aanduiding van Dutch Shiatsu College en Deelnemer gezamenlijk;
  4. Partij: Dutch Shiatsu College of Deelnemer;
  5. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Dutch Shiatsu College en de Deelnemer tot stand komt door bevestiging van Dutch Shiatsu College na Inschrijving;
  6. Opleiding: alle door Dutch Shiatsu College verzorgde Opleidingsprogramma’s of cursussen, daaronder ook dagdelen of trainingen begrepen.
  7. Inschrijving: het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving en/of opdracht bij Dutch Shiatsu College en de aanvaarding van de bestelling, inschrijving en/of opdracht door Dutch Shiatsu College.
  8. Vervanger: de vervanger van de Deelnemer in de zin van artikel 5 van deze algemene voorwaarden;
  9. Docent: de leerkracht;
  10. Schriftelijk: in deze voorwaarden zal overal waar de vorm ‘Schriftelijk’ staat, ook de vorm ‘per Email’ kunnen worden gelezen;
  11. Toets: een door Dutch Shiatsu College of een derde af te nemen examen volgend op een dagdeel en/of Opleiding of een door Dutch Shiatsu College of een derde beoordeelde casuspresentatie of het gezamenlijk geheel van alle bij de betreffende Opleiding behorende toetsen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen ten behoeve van opleidingen, op alle facturen ten behoeve van opleidingen, op alle offertes ten behoeve van opleidingen, op alle door Dutch Shiatsu College gesloten Overeenkomsten met Deelnemers ten behoeve van opleidingen, op alle verrichtte diensten voor Deelnemers en op alle overige door Dutch Shiatsu College verrichtte handelingen ten behoeve van opleidingen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  2. Dutch Shiatsu College is gerechtigd derden in te schakelen voor uitvoering van de overeenkomst. Wanneer Dutch Shiatsu College derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
  3. Bij de Inschrijving voor een opleiding op de website van Dutch Shiatsu College of van een bemiddelaar die namens Dutch Shiatsu College de Inschrijving verwerkt heeft deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en is deelnemer met deze algemene voorwaarden akkoord gegaan. Ook bij Inschrijving op een andere website dan de website van Dutch Shiatsu College voor een opleiding die wordt verzorgd door Dutch Shiatsu College, zullen de algemene voorwaarden van Dutch Shiatsu College prevaleren.
  4. Indien een Deelnemer de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en Schriftelijk van de hand wijst, zullen Dutch Shiatsu College en Deelnemer nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.
  5. In het geval dat één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.
  6. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.
  7. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  8. Indien Dutch Shiatsu College niet telkens nauwkeurige naleving van de algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Dutch Shiatsu College kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst & Inschrijving

  1. De Overeenkomst tussen Dutch Shiatsu College en de Deelnemer komt tot stand op het moment van bevestiging door Dutch Shiatsu College:
    1. van Inschrijving op de website van Dutch Shiatsu College;
    2. of van Inschrijving per brief.
  2. Dutch Shiatsu College kan de Inschrijving, zoals bedoeld in het vorige artikel, van een deelnemer zonder opgave van redenen weigeren. Dutch Shiatsu College zal de Inschrijving in elk geval weigeren indien deelnemer niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden voor de opleiding, tenzij een regeling mogelijk te treffen is. Indien deelnemer niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van Dutch Shiatsu College, dient de deelnemer in overleg te treden met Dutch Shiatsu College. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de deelnemer dat hij voldoet aan de inschrijfvoorwaarden voor de opleiding.
  3. De door Dutch Shiatsu College gemaakte aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website zijn gepubliceerd. Inschrijving is mogelijk tot 30 kalenderdagen voor het begin van de opleiding. Na deze periode is Inschrijving slechts mogelijk na overleg met Dutch Shiatsu College.
  4. In geval van onvoldoende Inschrijvingen behoudt Dutch Shiatsu College het recht de Opleiding te annuleren dan wel om opleidingsgroepen te fuseren. Indien Dutch Shiatsu College voornemens is over te gaan tot annulering of fusering, zal Dutch Shiatsu College deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van over annulering of fusering.
  5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen deelnemer en Dutch Shiatsu College zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst Schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. Dutch Shiatsu College is niet gebonden aan een van het aanbod afwijkende aanvaarding, tenzij Dutch Shiatsu College deze afwijking nadrukkelijk Schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 4. Aanbiedingen, facturen, offertes en prijzen

  1. Facturen en offertes vermelden:
    1. de voornaamste kenmerken van de Opleiding;
    2. de volledige adresgegevens en contactgegevens van Dutch Shiatsu College, waaronder het telefoonnummer en e-mailadres;
    3. de totale prijs van de opleiding, indien van toepassing, inclusief de BTW;
    4. indien van toepassing, de kosten van aflevering; e. de wijze van betaling;
    5. het BTW identificatienummer van Dutch Shiatsu College;
    6. het kamer van koophandel identificatienummer van Dutch Shiatsu College;
    7. het factuurnummer;
    8. de factuurdatum;
    9. de naam en het adres van de deelnemer.
  2. De in het aanbod, de overeenkomst of voorwaarde vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
  3. Deelnemer dient het volledige bedrag van de opleiding in één keer te voldoen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.
  4. Deelnemer dient de Factuur van Dutch Shiatsu College binnen 14 kalenderdagen (10 werkdagen) na factuurdatum over te maken naar een door Dutch Shiatsu College op de factuur vermelde bankrekening in de valuta waarin is gedeclareerd. In geval van een ‘late Inschrijving’ en de periode tot aanvang van de opleiding minder dan 14 kalenderdagen (10 werkdagen) bevat, dient de factuur vóór aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is deelnemer van rechtswege in verzuim, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. De wederpartij wanbetaalt wanneer hij niet de facturen binnen de daarop aangegeven termijn voldoet of wanneer hij niet reageert op aanmaningen van Dutch Shiatsu College.
  6. Wanneer deelnemer niet binnen de termijn voldoet aan het factuurbedrag zal Dutch Shiatsu College Schriftelijk een herinnering sturen. Als Dutch Shiatsu College na deze herinnering wederom moet aanmanen, zal Dutch Shiatsu College aanmaningskosten in rekening brengen van € 15,-. Als deelnemer na de aanmaning in gebreke blijft, is Dutch Shiatsu College gerechtigd een juridische dienstverlener (bijvoorbeeld een incassobureau) in te schakelen. Op dat moment draagt deelnemer ook de kosten voor de juridische dienstverlening alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente en alsmede door de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade.
  7. De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-
  8. Wanneer een offerte of een factuur een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en deelnemer dat redelijkerwijs kan begrijpen, kan Dutch Shiatsu College niet worden gehouden aan naleving van de in de offerte beschreven kennelijke vergissing of verschrijving.
  9. In geval van afname van meerdere opleidingen staat het Dutch Shiatsu College vrij een korting te verlenen. De prijzen op de offerte van Dutch Shiatsu College hangen nauw samen. Dutch Shiatsu College is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  10. In beperkte omstandigheden kan Dutch Shiatsu College de prijs van de opleiding wijzigen. Prijswijzigingen gelden in beginsel slechts voor toekomstige overeenkomsten, tenzij één of meerdere van de in het volgende lid genoemde situaties toepasselijk zijn.
  11. Prijswijziging kan plaatsvinden:
    1. indien Dutch Shiatsu College verplicht is de inhoud van de opleiding te wijzigen op grond van aan Dutch Shiatsu College gestelde eisen voor verlening van het diploma, certificaat of getuigschrift;
    2. bij aanvulling van de overeenkomst;
    3. wanneer deelnemer een uitbreiding of verlenging van de opleiding overeenkomt met Dutch Shiatsu College;
    4. wanneer na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in voor Dutch Shiatsu College van toeppassing zijnde wet- en regelgeving.
  12. Indien de deelnemer gebruik wil maken van een tegoedbon van Dutch Shiatsu College, dient deelnemer bij Inschrijving kenbaar te maken dat hij gebruik wil maken van deze tegoedbon. Gebruik van tegoedbonnen moet bij Inschrijving kenbaar worden gemaakt. Gebruik van een tegoedbon na het plaatsvinden van de opleiding of indien de opleiding reeds van start is gegaan is niet mogelijk.
  13. Tegoedbonnen zijn slechts bruikbaar bij een reguliere opleiding, waar Dutch Shiatsu College geen (speciale) aanbieding aan verbonden heeft. De tegoedbonnen zijn tenminste 1 (één) jaar bruikbaar.

Artikel 5 Ontbinding, (gedeeltelijke) opzegging, niet deelneming of vervanging

  1. De opleiding kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd.
  2. In geval van opzegging dient deelnemer eventueel opgestuurd lesmateriaal ongeopend terug te sturen.
  3. Deelnemer kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten, de overeenkomst kosteloos ontbinden. Deelnemer kan de overeenkomst ontbinden door binnen de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten schriftelijk een opzegging aan Dutch Shiatsu College te sturen.
  4. In geval van een opzegging van de opleiding, is het redelijk deel van het te betalen lesgeld afhankelijk van de periode tot de aanvang van de opleiding. De kosten die deelnemer verschuldigd is na opzegging zijn afhankelijk van het tijdstip waarop de Deelnemer Dutch Shiatsu College op de hoogte brengt van de opzegging. Deelnemer blijft de volgende kosten verschuldigd aan Dutch Shiatsu College: deelnemer dient het door haar afgenomen deel te voldoen. Bijvoorbeeld; deelnemer neemt 3 van de 9 maanden deel aan de Opleiding. Deelnemer dient 3 / 9 ste deel te voldoen. Deelnemer heeft recht op teruggave van 6 / 9e deel, met aftrek van door Dutch Shiatsu College gemaakt kosten (o.a. les materiaal, administratiekosten). Het bedrag wordt binnen 14 dagen gerestitueerd.
  5. In geval van ernstige overmacht of omstandigheden aan de zijde van deelnemer kan deelnemer in overleg met Dutch Shiatsu College treden over verplaatsing van de opleiding. Deelnemer en Dutch Shiatsu College kunnen overeenkomen dat de deelnemer de opleiding op een later tijdstip volgt tegen betaling van € 150,- excl. BTW voor inschrijf-/administratiekosten. In dat geval is opzegging mogelijk.
  6. In geval een deelnemer niet in staat is bij een opleiding aanwezig te zijn, is de deelnemer slechts met toestemming van Dutch Shiatsu College bevoegd een vervanger in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits minstens 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding meegedeeld en mits de vervanger voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van de opleiding. In verband met administratiekosten en vervanging van certificaten of diploma’s kan Dutch Shiatsu College € 150,- excl. BTW in rekening brengen wanneer vervanging kort voor de aanvang van de opleiding plaatsvindt. Deze kosten dekken de werkzaamheden van Dutch Shiatsu College.
  7. Indien de opleiding is begonnen is vervanging niet mogelijk.
  8. Indien deelnemer nadrukkelijk voorafgaand aan opsturen van het lesmateriaal instemt met een eerder begin van de opleiding door vroegere levering van lesmateriaal, kan Dutch Shiatsu College, indien Dutch Shiatsu College dat mogelijk en wenselijk acht, lesmateriaal eerder toezenden.
  9. Dutch Shiatsu College behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren in het geval dat een opleiding minder dan het minimum aantal Inschrijvingen krijgt. Dutch Shiatsu College zal in dat geval een alternatieve locatie aanbieden of de Overeenkomst ontbinden. Indien de cursist niet op een andere locatie kan of wil meedoen, stort Dutch Shiatsu College het lesgeld terug.

Artikel 6 Verplichtingen & rechten Dutch Shiatsu College

  1. Dutch Shiatsu College zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. Dutch Shiatsu College draagt voor zover van toepassing zorg voor een geschikte lesruimte, lesmateriaal en bevoegde docenten.
  2. Partijen komen overeen dat artikel 404 van boek 7 wordt uitgesloten. Dutch Shiatsu College heeft het recht om voor een opleiding werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer uitvoering van de Overeenkomst is aangegaan met het oog op een bepaald persoon, is Dutch Shiatsu College bevoegd deze persoon te vervangen door een persoon met minstens dezelfde kwalificaties.
  3. Dutch Shiatsu College bewaart administratieve gegevens gedurende 7 (zeven) jaar. Dutch Shiatsu College bewaart lesmateriaal, eventueel ingeleverde opdrachten, gedurende 1 (één) jaar.
  4. Indien deelnemer een diploma, certificaat of getuigschrift wil, dient deelnemer alle lesdagen bij te wonen, huiswerk op aangegeven tijden in te leveren en de normatieve toetsing van kennis en vaardigheden met succes af te ronden. Slechts indien deelnemer aan al deze vereisten heeft voldaan, is Dutch Shiatsu College verplicht een diploma, certificaat of getuigschrift te verlenen.

Artikel 7 Verplichtingen & rechten deelnemer

  1. Deelnemer dient alle lesdagen bij te wonen en huiswerk op aangegeven tijden in te leveren.
  2. Indien deelnemer een diploma, certificaat of getuigschrift wil, dient deelnemer alle lesdagen bij te wonen, huiswerk op aangegeven tijden in te leveren en de normatieve toetsing van kennis en vaardigheden met succes af te ronden.
  3. Dutch Shiatsu College heeft voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig. deelnemer draagt zorg voor tijdige aanlevering van de door Dutch Shiatsu College benodigde gegevens, zoals naam en adresgegevens. Wanneer deelnemer de gegevens niet tijdig aanlevert, heeft Dutch Shiatsu College het recht de overeenkomst op te schorten. Indien door de vertraging extra kosten moeten worden gemaakt mag Dutch Shiatsu College deze kosten verhalen op deelnemer.
  4. In het geval dat de benodigde gegevens fouten bevatten en dat de fouten leiden tot onjuistheden op gedrukt en/of geprint materiaal of onjuistheden op een getuigschrift, certificaat of diploma, dient deelnemer de kosten te dragen voor de druk- en/of printkosten. Dutch Shiatsu College zal de werkzaamheden die nodig zijn om de onjuistheden opgedrukt en/of geprint materiaal te wijzigen niet in rekening te brengen.
  5. Deelnemer is verplicht tijdig wijzigingen van contactgegevens door te geven. Wanneer deelnemer dit verzuimt, zal Dutch Shiatsu College zich inspannen om contact op te nemen. Dutch Shiatsu College is voor zoverre wettelijk mogelijk niet schadeplichtig wanneer lesmateriaal, roosters of andere gegevens deelnemer niet bereikt doordat deelnemer onjuiste, onvolledige of gedateerde contactgegevens heeft achtergelaten.
  6. Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten en aanwijzingen van de docent op te volgen. Als deelnemer dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de overeenkomst.
  7. Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens toetsen en dient tijdens toetsen aanwijzingen van de docent te volgen. Als deelnemer dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de overeenkomst.
  8. Deelnemer dient huiswerk in de door Dutch Shiatsu College beschikbaar gestelde methode digitaal aan te leveren. Als deelnemer dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de overeenkomst.
  9. Aangezien de opleiding moet voldoen aan een aantal eisen, dient deelnemer om in aanmerking te komen voor het diploma de opleiding en dus ook opleidingsdagen bij te wonen en dient deelnemer om in aanmerking te komen huiswerk binnen de door Dutch Shiatsu College gestelde termijn op de door Dutch Shiatsu College gestelde wijze in te leveren. Indien een deelnemer dit heeft nagelaten kan Dutch Shiatsu College de deelnemer de toegang tot de les weigeren. Dutch Shiatsu College zal in dat geval de deelnemer de mogelijkheid bieden de les op een later tijdstip in te halen. Indien inhalen in een parallelle groep niet mogelijk is, is het mogelijk voor de deelnemer de eerstvolgende periode waarin de lessen worden gegeven, de les alsnog in te halen.
  10. Deelnemer dient de instructies van Dutch Shiatsu College in acht te nemen voor aanlevering van huiswerk. Te denken valt aan het format van het document (bv. .doc of .pdf) of het font.
  11. Deelnemer dient, indien Dutch Shiatsu College termijnen stelt voor het inleveren van huiswerk, deze termijnen in acht te nemen.
  12. Het inleveren van huiswerkopdrachten kan een vereiste zijn voor het verkrijgen van een getuigschrift, certificaat of diploma. Gevolg van het niet (tijdig) inleveren van huiswerkopdrachten kan ertoe leiden dat Dutch Shiatsu College het getuigschrift, certificaat of diploma niet verleent. Het volledige cursusgeld blijft in geval van niet voldoen aan de diploma vereisten verschuldigd.
  13. Indien Dutch Shiatsu College studiefraude of onregelmatigheden constateert, verklaart Dutch Shiatsu College de toets en het daarbij horende cijfer ongeldig. Indien Deelnemer in aanmerking wil komen voor een certificaat of diploma, kan deelnemer de toets herkansen. De kosten voor een herkansing bedragen € 100,- en dienen als een vergoeding voor de organisatie van een nieuwe toets. Onder studiefraude of onregelmatigheden wordt verstaan:
    1. elke vorm van gedurende de toets informatie verkrijgen van een medestudent, ongeacht of dit met of zonder toestemming geschiedt;
    2. het onder handbereik hebben van aantekeningen, literatuur of elektronische apparaten. De verantwoordelijkheid voor het afwezig hebben van dergelijke apparaten ligt bij de deelnemer;
    3. het verschaffen van of uitlokken van inlichtingen van medestudenten;
    4. het maken van foto’s van toetsen of het meenemen van toetsen.

Artikel 8 Duur en beëindiging overeenkomst

  1. De overeenkomst eindigt door ten einde lopen van de opleiding.
  2. Indien deelnemer de opleiding succesvol volbrengt, eindigt de overeenkomst door het toekennen van het bijbehorende diploma, certificaat of getuigschrift.
  3. Dutch Shiatsu College is bevoegd een overeenkomst te beëindigen wanneer deelnemer de overeenkomst, inclusief algemene voorwaarden, niet nakomt. Voorbeelden van niet nakoming zijn niet nakoming, onbehoorlijke nakoming of onvolledige nakoming. Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten en aanwijzingen van de docent op te volgen. Als deelnemer dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de overeenkomst. Dutch Shiatsu College zal deelnemer altijd op de hoogte stellen wanneer het voornemens is deze maatregel te gebruiken. De aan de opleiding verbonden kosten en de verplichting van betaling blijven bestaan en het lesgeld blijft dus verschuldigd.
  4. In geval van faillissement van Deelnemer is Dutch Shiatsu College gerechtigd de opleiding van deelnemer stop te zetten en/of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de curator van deelnemer zekerheid stelt voor de commerciële prijzen van Dutch Shiatsu College.

Artikel 9 Levering en levertijd

  1. Indien Dutch Shiatsu College en deelnemer een termijn overeenkomen, dan geldt dit nimmer als een fatale termijn. Indien Dutch Shiatsu College een leverindicatie van de lesstof geeft, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een (lever)termijn door Dutch Shiatsu College dient deelnemer Dutch Shiatsu College eerst Schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  2. Bij overschrijding van de (lever)termijn blijft de verplichting van deelnemer om de opleiding af te nemen in stand. De deelnemer kan de ingebrekestelling schriftelijk aan Dutch Shiatsu College doen toekomen.
  3. Indien deelnemer nadrukkelijk voorafgaand aan opsturen van het lesmateriaal instemt met een eerder begin van de opleiding door vroegere levering van lesmateriaal, kan Dutch Shiatsu College, indien Dutch Shiatsu College dat mogelijk en wenselijk acht, lesmateriaal eerder toezenden. De deelnemer doet door in te stemmen met eerdere levering van lesmateriaal tevens een verklaring dat de deelnemer afstand doet van het recht van ontbinding.
  4. Oplevering geschiedt doordat Dutch Shiatsu College toegang verschaft tot het geleverde. Dat gebeurt door een email met lesmateriaal en inloggegevens, tenzij meer of minder is overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Wanneer Dutch Shiatsu College aansprakelijk wordt gehouden, is Dutch Shiatsu College slechts aansprakelijk in zoverre als in dit artikel is geregeld, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld.
  2. Dutch Shiatsu College is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door deelnemer.
  3. Dutch Shiatsu College is nimmer aansprakelijk voor door Dutch Shiatsu College kosteloos verschafte producten of diensten.
  4. Dutch Shiatsu College en deelnemer komen overeen dat Dutch Shiatsu College de Opleiding naar beste inzicht zal geven, maar dat Dutch Shiatsu College niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade van een deelnemer die direct of indirect het gevolg is van de (inhoud van de) Opleiding. Dutch Shiatsu College is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit toepassing.
  5. Deelnemer dient Dutch Shiatsu College te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen voor aanspraken van derden voor schadevergoeding.
  6. Wanneer Dutch Shiatsu College aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de opdracht betreft. Wanneer Dutch Shiatsu College aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor een onderdeel van een opdracht, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van het onderdeel van de opdracht.
  7. Dutch Shiatsu College is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of overige vormen van indirecte schade, behoudens opzet of grove schuld. Dutch Shiatsu College is niet aansprakelijk voor schade van of aan derden.
  8. Wanneer Dutch Shiatsu College geen invloed kan uitoefenen op ontwikkelingen bij derden, bijvoorbeeld van wiens locatie Dutch Shiatsu College gebruik maakt voor uitvoering van de overeenkomst, zoals een opleidingslocatie, en wanneer deze ontwikkelingen van derden leiden tot schade, is Dutch Shiatsu College niet aansprakelijk.
  9. Dutch Shiatsu College is, voor zover Dutch Shiatsu College al aansprakelijk kan worden gehouden, niet aansprakelijk voor schade geleden door medisch of psychosociaal advies of advies van andere aard van de docent. Advies gegeven door de docent wordt niet uit naam van Dutch Shiatsu College gedaan, maar vanuit de docent zelf.
  10. Dutch Shiatsu College is, voor zover Dutch Shiatsu College al aansprakelijk kan worden gehouden, slechts aansprakelijk voor directe schade. Alle schade die niet direct is, is indirect. Onder directe schade vallen:
    1. de kosten voor vaststelling van de schade;
    2. de redelijke kosten die deelnemer heeft gemaakt om Dutch Shiatsu College te laten nakomen, tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan Dutch Shiatsu College;
    3. en redelijke kosten die deelnemer heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Deelnemer dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

  1. Alle bij de overeenkomst horende rechten van intellectueel eigendom behorende bij de opleiding komen toe aan Dutch Shiatsu College en zijn en blijven eigendom van Dutch Shiatsu College. Te denken valt aan de intellectuele eigendommen die voortvloeien uit het lesmateriaal dat Dutch Shiatsu College heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld. Daaronder vallen in elk geval het lesmateriaal, adviezen en eventuele blogs op de website van Dutch Shiatsu College.
  2. Deelnemer verkrijgt een niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het lesmateriaal voor de duur van de overeenkomst. Het gebruiksrecht omvat gebruik van het lesmateriaal.
  3. Dutch Shiatsu College is gerechtigd foto- of video-opnames van deelnemers voor promotiedoeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deelnemer wordt geopenbaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Het is deelnemer niet toegestaan zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven op basis van de door Dutch Shiatsu College verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij horende lesmateriaal, tenzij Dutch Shiatsu College daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding door overmacht

  1. Indien een geval als overmacht zich voordoet, is Dutch Shiatsu College verplicht de Deelnemer zo tijdig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Dutch Shiatsu College zal zich inspannen om de opleiding voort te zetten en te voltooien of de opleiding op een later tijdstip voort te zetten of te voltooien.
  2. Dutch Shiatsu College is in geval van overmacht bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 6 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst kosteloos en schadeloos te ontbinden.
  3. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop Dutch Shiatsu College geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van Dutch Shiatsu College in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een voorbeeld is een staking van derden, wegvallen van een leslocatie of lichamelijke incapaciteit van een docent.
  4. Dutch Shiatsu College is gerechtigd zich te beroepen op overmacht in de periode waarin Dutch Shiatsu College zijn verbintenis al had moeten nakomen.
  5. Indien het niet mogelijk is de opleiding voort te zetten of te voltooien, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden. Reeds betaalde lesgelden zullen naar rato van het aantal lessen en inschrijfgeld worden gerestitueerd. Dutch Shiatsu College kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs.

Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter & wijziging van de algemene voorwaarden

  1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen aan Deelnemer en gesloten Overeenkomsten tussen deelnemer en Dutch Shiatsu College.
  2. Uitsluitend de bevoegde rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, te Midden-Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Deelnemer en Dutch Shiatsu College of uit aanbiedingen van Dutch Shiatsu College.
  3. Dutch Shiatsu College kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt door toezending aan Deelnemer.

Artikel 14 Privacy bepalingen

  1. Dutch Shiatsu College en deelnemer zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
  2. Dutch Shiatsu College is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Dutch Shiatsu College zal derden, zoals docenten, uitsluitend de voor de uitvoering van de overeenkomst of veiligheid benodigde gegevens verschaffen.
  3. Ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, met name in het kader van uitoefening van de overeenkomst, verstrekt Dutch Shiatsu College de contactgegevens van deelnemers aan andere deelnemers in dezelfde groep voor activiteiten zoals gezamenlijk reizen of studeren.
  4. De deelnemer verplicht zich na het verkrijgen van contactgegevens van mede-deelnemers onder andere te onthouden van:
    1. het verspreiden van SPAM, waaronder lasterlijke uitspraken of teksten;
    2. het verspreiden van met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal, zoals berichten met een pornografische en/of racistische aard;
    3. het inbreuk maken op rechten van derden, waaronder:
      1. auteursrechten;
      2. privacy van derden;
      3. strafrechtelijke gedragingen.
  5. Dutch Shiatsu College is gerechtigd gegevens van deelnemer te gebruiken voor de toezending van lesmateriaal, de nieuwsbrief van Dutch Shiatsu College, informatie over opleidingen die Dutch Shiatsu College verzorgt of andere informatie over de activiteiten van Dutch Shiatsu College. Deelnemer kan zich op elk moment afmelden van iedere mailing door Schriftelijk een afmelding aan Dutch Shiatsu College te doen toekomen.
  6. Een partij is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wanneer een partij zonder toestemming van de wederpartij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan derden verschaft.
  7. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.
  8. Dutch Shiatsu College gebruikt social media ten behoeve van promotie en/of publiciteit. Dutch Shiatsu College heeft het recht foto’s of video’s van opleidingen te plaatsen. Mocht deelnemer hier bezwaar tegen hebben, kan deelnemer voor en tijdens de opleiding het bezwaar schriftelijk kenbaar maken aan Dutch Shiatsu College. Dutch Shiatsu College zal, indien dat redelijk is, de foto verwijderen. Onredelijk is in elk geval verwijdering eisen van een foto waarbij deelnemer niet herkenbaar is.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging van algemene voorwaarden

  1. Dutch Shiatsu College zal deze algemene voorwaarden, naast te publiceren op hun website, graag indien gewenst wederom verschaffen in het geval van bijvoorbeeld verlies.

Op elke rechtshandeling van Dutch Shiatsu College is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij deze handelingen ter uitvoering van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst dienen.